Pasal 1168 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1168 KUHPerdata

Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu.