Pasal 1257 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1257 KUHPerdata

Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.