Pasal 1268 KUHPerdata

Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya.