Pasal 1436 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1436 KUHPerdata

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan.