Pasal 1542 KUHPerdata

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar.