Pasal 1542 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1542 KUHPerdata

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar.