Pasal 1682 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1682 KUHPerdata

Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.