Pasal 1697 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1697 KUHPerdata

Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betulbetul atau dianggap sudah diserahkan