Pasal 1934 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1934 KUHPerdata

Tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima, selain oleh pihak yang berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.